חדשות
בנק TBC פרסם היום את תוצאות הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים שהוכנו בהתאם לתקני דיווח כספיים בינלאומיים ה- IFRS. ניתן לצפות בתוצאות גם באתר- www.tbcbank.ge/ir

דגשים פיננסיים:
- הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשוניים של 2012 הגיע ל- 73.4 מליון לארי, 2.1% יותר בהשוואה לשנה שעברה, מספק תשואה להון ממוצעת של 19.3%.
- הרווח התפעולי הכולל בתשעת החודשים הראשונים של 2012 היה 240.2 מליון לארי עלייה של 46.9 מליון לארי או 24.3% לעומת 193.2 מליון לארי שהושגו בתקפה המקבילה בשנת 2011.
- ההכנסות שלא מריבית הגיעו ל- 63.4 מליון לארי עלייה של 19.8 מליון לארי, או 45.5%, בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011.
- התשואה על ההון העצמי הממוצעת לפני הפרשות הייתה 26.8%, עליה של 0.3 בהשוואה ל- 26.5% במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2011.
- סכום הנכסים עלה ב- 523.6 מליון לארי בהשוואה לשנה שעברה והינו 3,823.6 מיליון נכון לתאריך 30 בספטמבר 2012.
- ההלוואות ברוטו ומקדמות ללקוחות הגיעו ל- 2,476.8 מליון לארי, עלייה מיליון 309.4 או 14.3% יחסית לשנה שעברה.
- סה"כ ההון העצמי הינו 544.6  מיליון לארי גידול של 75.8 מליון לארי יחסית לשנה שעברה, בעוד שההון העצמי של BIS tier 1 הגיע ל- 508.5 מליון לארי עלייה של 76.2 מיליון לארי, כתוצאה משיפור ב-tier 1 ויחסי הון כולל משופרים של 18.8% ושל 24.5% בהתאמה;

 

05.12.2012
© 2011 - 2018 |
Created by Neomedia