חדשות
דגשים פיננסיים
 

רווח תפעולי של שנת 2013 היה 381.5 מליון לארי עלייה של 54.7 מליון לארי, או 16.7% בהשוואה ל- 326.8 מליון לארי שהושגו בשנת 2012.
 

הכנסה טרם הפרשה אחרי מס גדלה ב 40.4 מליון לארי או 31.9% לכדי 167.2 מליון לארי, לעומת 126.8 מליון לארי ב- שנת 2012, ומהווה החזר הכנסה טרם הפרשה על ההון העצמי הממוצע של 25.2%
 

הרווח הנקי לשנת 2013 היה 124.3 מליון לארי, עלייה של 26.5 מליון לארי, או 27.1% בהשוואה ל- 97.8 מליון לארי שהושגו בשנת 2012, ומהווה תשואה שנתית ממוצעת של החזר על ההון העצמי של 18.7%.
 

סך כל הנכסים הגיעו לכדי 4,451.1 מליון לארי, עלייה של 551.4 מליון לארי, או 14.1% בהשוואה לשנת 2012
 

הלוואות ברוטו ומקדמות ללקוחות הגיעו לכדי 2,958.6 מליון לארי, עליה של 421.9 מליון לארי, או 16.6% בהשוואה לשנה שעברה
 

סה"כ הון עצמי הוא 729.3 מליון לארי, עליה של 125.3 מליון לארי, או 20.7% בהשוואה לסוף שנה 2012.
 

ניתוח מפורט עבור שנת 2013 וכן תוצאות כספיות יהיו זמינים באתר האינטרנט www.tbcbank.com.ge/ir 
 

 

12.03.2014
© 2011 - 2018 |
Created by Neomedia