חדשות
בנק TBC הכריז על תוצאות הרבעון השני והחציון הראשון לשנת 2014 של הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים שהוכנו על פי תקני ה IFRS.
 

 

נתונים פיננסים
 

מרווח הריבית השולית הגיע לכדי 8.4% ברבעון השני של 2014 בהשוואה ל-8.2% ברבעון השני בשנת 2013.
 

סך ההכנסות התפעוליות ברבעון השני הגיעו לכדי 108.4 מיליון לארי , גידול של 13.8 מיליון לארי או 14.6% בהשוואה ל-94.6 מיליון ברבעון השני ב 2013.
 

היחס בין עלות להכנסות השתפרו לכדי 48.9% ברבעון השני ב-2104 בהשוואה ל 55.8% ברבעון הזהה בשנה שעברה.
 

הרווח לתקופה היה 36.9 מיליון לארי , גידול של 1.9 מיליון לארי או 5.3% בהשוואה ל- 35.1 מליון ברבעון השני ב-2013, המהווה החזר ממוצע על ההון של 19%.
 

סה"כ נכסים הגיעו לכדי 4,798.1 מיליון לארי ,גידול של 810.2 מיליון או 20.3% בהשוואה לשנה שעברה (גידול של 8.1% ביחס בין הרבעונים השנה ושנה שעברה).
 

הלוואות ברוטו ומקדמות ללקוחות גדלו לכדי 3,077.8 מיליון , גידול של 492.9 מיליון או 19.1% בהשוואה לשנה שעברה(גידול של 5.4% ברבעון ביחס לרבעון בשנה הקודמת).
 

הלוואות ברוטו לקמעונאים הגיעו לכדי 1,343 מיליון , גידול של 306.4 מיליון או 29.6% בהשוואה לשנה שעברה (גידול של 7.6% ברבעון ביחס לרבעון בשנה הקודמת).
 

הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים הגיעו לכדי 438.6 מיליון לארי , גידול של 121.2 מיליון או 38.2% בהשוואה לשנה שעברה (גידול של 8.4% ברבעון ביחס לרבעון בשנה הקודמת).
 

הלוואות קטנות הגיעו לכדי 235.8 מיליון לארי, גידול של 52.7 מיליון או 28.8% ביחס לשנה שעברה (גידול של 8.1% ברבעון ביחס לרבעון בשנה הקודמת).
 

הלוואות ברוטו לחברות הגיעו לכדי 1,060.5 מיליון , גידול של 12.7 מיליון או 1.2% ביחס לשנה שעברה ( גידול של 1% ברבעון ביחס לרבעון בשנה הקודמת).
 

סך הפיקדונות של לקוחות גדלו לכדי 2,929.2 מיליון לארי, גידול של 365.5 מיליון או 14.3% ביחס לשנה שעברה ( גידול של 6.4% ברבעון ביחס לרבעון בשנה הקודמת).
 

סך ההון העצמי הגיע לכדי 926.2 מיליון לארי, גידול של 255.1 מיליון לארי או 38% ביחס לשנה שעברה ( גידול של 27.4% ברבעון ביחס לרבעון בשנה הקודמת).
 

 

19.08.2014
© 2011 - 2019 |
Created by Neomedia